مراسم ها، سمینارها و کارگاه های تخصصی (دهه ۸۰ و دهه ۹۰)